हाम्रो टिम

Maniraj Gautam
Founer, Chief Editor
Shreeram Dahal
Editor
Yogya Raj Sapkota
Founder
Bina Devkota (Gautam)
Sub-Editor
Sahadev Gautam
Advisor
Sushant Kumar Shrestha
Founder